to con 

tính từ
 

(khẩu ngữ) (người) có vóc dáng to, cao: dáng to con