Ấn T để tra

trò chơi 

danh từ
 

hoạt động bày ra để vui chơi, giải trí: trò chơi dân gian * chơi trò chơi