trụ cột 

danh từ
 

người, lực lượng làm chỗ dựa chủ yếu và vững chắc: trụ cột của gia đình