van nài 

động từ
 

cầu xin một cách tha thiết, dai dẳng: nói như van nài * ánh mắt van nài