viễn thám 

động từ
 

quan sát đối tượng từ rất xa bằng các phương tiện kĩ thuật hiện đại: phóng tàu đi viễn thám vũ trụ * cuộc viễn thám Mặt Trăng