vong linh 

danh từ
 

linh hồn người đã chết: nghiêng mình trước vong linh người đã khuất