yếu địa 

danh từ
 

khu vực đặc biệt quan trọng: chiếm được yếu địa của địch