ông bà ông vải 

danh từ
 

(khẩu ngữ) ông bà, tổ tiên.