Ấn T để tra

được voi đòi tiên 

 
 

ví thái độ tham lam, được cái này rồi lại muốn cái khác tốt hơn.