đứng đường 

 
 

(khẩu ngữ) rơi vào cảnh khốn cùng, không nhà không cửa, không nơi nương tựa: "Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, Đã làm biếng lại gặp anh đứng đường." (ca dao)