Ấn T để tra

ẩn sĩ 

danh từ
 

() người trí thức thời phong kiến lánh đời, ở ẩn, không ra làm quan.