Ấn T để tra

âm nang (cũng hạ nangkhẩu ngữ bìu dái)

danh từ
 

bọc chứa hai tinh hoàn