bóp trán 

động từ
 

cố sức suy tính một cách vất vả: bóp trán suy nghĩ