bất định 

tính từ
 

không nhất định, không chắc chắn: khắc phục rủi ro, hạn chế độ bất định trong kinh doanh 

(trạng thái tâm lí, nhận thức) mơ hồ, không có gì rõ rệt: tâm thần bất định