binh pháp 

danh từ
 

() phép dùng binh trong chiến tranh: vận dụng binh pháp