Ấn T để tra

bom nổ chậm 

danh từ
 

bom có thiết bị đặc biệt để làm nổ vào một thời điểm nhất định.