công thành danh toại 

 
 

đạt được kết quả mĩ mãn trên đường công danh, sự nghiệp.