Ấn T để tra

chói loà 

tính từ
 

sáng đến mức nhìn loá cả mắt: ánh chớp chói loà * nắng chói loà