Ấn T để tra

chửa hoang 

động từ
 

có thai với người không phải là chồng mình.