chữ thầy trả thầy 

 
 

ý nói người học quên hết những gì đã học được.