Ấn T để tra

chiều tối 

danh từ
 

lúc mới bắt đầu tối: đi từ mờ sáng đến chiều tối mới về