Ấn T để tra

dòng chảy 

danh từ
 

khối chất lỏng, chất khí di chuyển liên tục.