diệu kế 

danh từ
 

kế rất hay: quả là một diệu kế