gần gặn 

tính từ
 

(khẩu ngữ) gần, không xa (nói khái quát): đường lên thành phố cũng chẳng gần gặn gì