gần gũi (phương ngữ gần gụi)

tính từ
 

gần nhau, về quan hệ tinh thần, tình cảm (nói khái quát): đi làm xa, ít được gần gũi con cái * bạn bè gần gũi 

động từ
 

có quan hệ tốt, thường xuyên tiếp xúc, hiểu và cảm thông sâu sắc với người dưới mình: gần gũi với dân