Ấn T để tra

giao tử 

danh từ
 

tế bào sinh sản hữu tính.