ma chay 

danh từ
 

lễ chôn cất và cúng người chết, theo phong tục cổ truyền (nói khái quát): lo liệu việc ma chay