Ấn T để tra

ma nơ canh 

danh từ
 

hình người mẫu dùng để trưng bày các kiểu quần áo hoặc để thợ may thử quần áo.