Ấn T để tra

nói leo 

động từ
 

nói chen vào chuyện của người khác (thường là người trên) khi không được hỏi đến: trẻ con không được nói leo