Ấn T để tra

nông trang viên 

danh từ
 

thành viên của nông trang.