Ấn T để tra

người ngoài 

danh từ
 

người không có quan hệ gia đình với mình (nói khái quát); phân biệt với người nhà: chuyện trong nhà, không nên để người ngoài biết 

người không có liên quan gì đến sự việc đang xảy ra, trong quan hệ với người trong cuộc (nói khái quát): việc này người ngoài không hiểu được