nhà kho 

danh từ
 

nhà chuyên dùng để làm kho: hàng đã chuyển xuống nhà kho