nho sĩ 

danh từ
 

() người theo nho giáo, thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội phong kiến: giới nho sĩ * một nho sĩ yêu nước