quốc thích 

danh từ
 

() họ hàng thân thích bên ngoại của nhà vua: hoàng thân, quốc thích