quyền quý 

tính từ
 

có quyền thế và sang trọng: con nhà quyền quý * ham nơi quyền quý