tương ứng 

động từ
 

có mối quan hệ phù hợp với nhau: trách nhiệm tương ứng với quyền hành * tỉ lệ lãi suất tương ứng với phần vốn góp