Ấn T để tra

thổ trạch 

danh từ
 

nhà cửa và đất ở, nói chung: thuế thổ trạch