tri thức 

danh từ
 

những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội (nói khái quát): tri thức khoa học * kinh tế tri thức