Ấn T để tra

vô hiệu 

tính từ
 

không có hiệu lực, không mang lại kết quả: mọi lời can ngăn đều vô hiệu