Ấn T để tra

vầng dương 

danh từ
 

(văn chương) mặt trời: vầng dương chói lọi