Ấn T để tra

vi khuẩn 

danh từ
 

vi sinh vật đơn bào, chưa có nhân phân hoá, sinh sản chủ yếu bằng lối phân đôi: vi khuẩn lao (= gây bệnh lao) * Ruột chứa nhiều vi khuẩn có lợi.