b 

 
 

kí hiệu phân loại trên dưới: thứ hai, sau A: sản phẩm loại B * nhà số 4B (sau số 4A)