Ấn T để tra

báo công 

động từ
 

báo cáo thành tích, công trạng (để được xét khen thưởng): bản báo công