Ấn T để tra

bùn lầy nước đọng 

 
 

nơi lầy lội, bẩn thỉu; thường dùng để ví cảnh sống quá lạc hậu, tù túng về mặt vật chất ở nông thôn.