binh nhất 

danh từ
 

bậc quân hàm cao nhất của người lính, trên binh nhì.