Ấn T để tra

cần thiết 

tính từ
 

cần đến mức không thể nào không làm hoặc không có: tài liệu cần thiết cho công việc * không cần thiết phải làm thế