dầu tẩy 

danh từ
 

dầu pha chế dùng để tẩy giun sán.