Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

dễ 

tính từ
 

không đòi hỏi phải có nhiều điều kiện hoặc phải cố gắng nhiều mới có được, làm được hay mới đạt được kết quả: bài toán dễ * dễ như bỡn * "Dò sông dò biển dễ dò, Nào ai lấy thước mà đo lòng người." (ca dao) 

không đòi hỏi nhiều để có thể hài lòng: tính anh ấy dễ 

(khẩu ngữ) có nhiều khả năng (là như vậy): việc này dễ phải ba bốn ngày mới xong