dợm 

động từ
 

(phương ngữ) chực sẵn, chuẩn bị sẵn tư thế để làm việc gì: dợm đứng dậy * mấy lần dợm nói nhưng lại thôi