Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

gờm 

động từ
 

e sợ, có ý muốn tránh đi và luôn để ý đề phòng, đối phó: đối thủ đáng gờm